Team Coaching

Opis stosowanej metodologii

Coaching zespołowy ma na celu pomoc w tworzeniu trwałych, wysoce zmotywowanych i wydajnych zespołów. Jego celem jest przeprowadzenie zespołu z miejsca, w którym się obecnie znajduje do miejsca, w którym powinien się znajdować, by skutecznie i efektywnie realizować stawiane przed nim zadania oraz tworzyć nową jakość. Aby ta zmiana zaistniała, potrzebna jest praca w kierunku zdefiniowania i wyeliminowania niepożądanych zachowań oraz wzmocnienia bądź nauki takich, które wspierają współpracę pomiędzy członkami zespołu. Coaching zespołów to metoda, która pracuje z realnymi zagadnieniami, ważnymi dla zespołu. Pracę z zespołem metodami coachingowymi można scharakteryzować, jako proces wspomagający wyciąganie wniosków i podejmowanie zobowiązań do wdrożenia zmian oparte na osobistym doświadczaniu sytuacji zamodelowanych w sytuacjach warsztatowych. Jednym z ważnych warunków zwiększających efektywność pracy metodami teamcoachingowymi jest kaskadowanie elementów pracy od wyższych do niższych szczebli organizacji.

 

Podejście do coachingu zespołów

Zespoły istnieją, aby dostarczać rezultaty – nie mamy co do tego wątpliwości, dlatego naszą misją jest pomoc w tworzeniu trwałych, wysoce zmotywowanych i wydajnych zespołów. Rozumiemy też, że bardzo trudno jest zmieniać coś, czego nie można zmierzyć. Dlatego prowadząc procesy coachingu zespołów pracujemy w oparciu o narzędzie diagnostyczne „Team Diagnostic”. Zostało ono stworzone przez firmę Team Coaching International™ na bazie ostatnich prac w zakresie teorii systemów, inteligencji emocjonalnej, zarządzania zmianą i badań zespołowych, prowadzonych w najlepszych ośrodkach uniwersyteckich. Jest ono stosowane z ogromnym powodzeniem już w 19 krajach, a nasz zespół sprowadził i zaadaptował je do Polski. Jego skuteczność potwierdzają nasi Klienci, u których przeprowadziliśmy procesy coachingu zespołowego – dodatkowe kontakty referencyjne podajemy na życzenie.

Raport z diagnozy dostarcza wielowymiarowy profil zespołu, w przejrzysty sposób identyfikujący jego mocne strony i potencjał, ale także obszary, w których należy wzmocnić kwalifikacje zespołu, aby mógł on skutecznie realizować stawiane przed nim cele. Proces coachingowy może być prowadzony w oparciu o te wyniki, a jego celem jest przeprowadzenie zespołu z miejsca, w którym się obecnie znajduje do miejsca, w którym powinien się znajdować, by skutecznie i efektywnie realizować stawiane przed nim zadania oraz tworzyć nową jakość. Aby ta zmiana zaistniała, potrzebna jest praca w kierunku zdefiniowania i wyeliminowania niepożądanych zachowań oraz wzmocnienia bądź nauki takich, które wspierają współpracę pomiędzy członkami zespołu. Coaching zespołów to metoda, która pracuje z realnymi zagadnieniami, ważnymi dla zespołu. Nie ma w niej miejsca na odgrywanie ról czy tworzenie fikcyjnych scenariuszy. Pracujemy w oparciu o to, co rzeczywiście istnieje w zespole.

Model, który stosujemy, oparty jest na systemowym podejściu do zespołów. Jego głównym założeniem jest zrozumienie, że zespół to żyjący, dynamiczny system, ze swoimi celami i zadaniami, pisanymi i niepisanymi zasadami, wizją, oczekiwaniami, nastrojami. Tak, jak poszczególni członkowie zespołu wpływają na to, jak zespół funkcjonuje jako całość, tak kultura zespołu oddziałuje na poszczególnych członków zespołu, odgrywa istotną rolę w ich pracy oraz ma wpływ na ich wyniki. Dlatego skuteczny coaching zespołów skupia się z jednej strony na zespole jako systemie, z drugiej zaś na wewnętrznych zależnościach, jakie zachodzą wewnątrz zespołu.

 

Opis proponowanego procesu

Standardowy proces coachingu zespołu obejmuje poniższe pięć etapów. Możliwe jest także dostosowanie przebiegu procesu do indywidualnych potrzeb organizacji.

I ETAP – PRZYGOTOWANIE i KOMUNIKACJA PROCESU

(1) Zebranie informacji o dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołu oraz stojących przed nimi wyzwań i kierunków oczekiwanego rozwoju (2) Sprecyzowanie oczekiwań wobec procesu ze strony decydentów i lidera zespołu (3) Zdefiniowanie konkretnych obszarów pracy i celów na proces (4) Wsparcie organizacji w efektywnym przekazaniu informacji o planowanym procesie wszystkim członkom zespołu.

II ETAP – DIAGNOSTYKA

Badanie diagnostyczne on-line – wszyscy członkowie zespołu otrzymują e-maila z linkiem do kwestionariusza, którego wypełnienie zajmuje ok. 20-30 minut. Jego efektem jest wygenerowany raport, szczegółowo i obrazowo pokazujący, jak zespół postrzega i ocenia swoje dotychczasowe funkcjonowanie w zakresie „produktywności” i „nastawienia”. Etap ten może zostać zastąpiony innym badaniem diagnostycznym wykorzystywanym w organizacji.

III ETAP – WARSZTAT WGLĄDU I PERSPEKTYWY – Team coaching

2-dniowy proces skoncentrowany na omówienie sytuacji obecnej (w tym wyników badania, jeśli miało miejsce) oraz osiągnięcie uzgodnionych celów w zakresie „produktywności”, „nastawienia” zespołu lub obszarów zdefiniowanych przez organizację, którego efektem jest wypracowany przez zespół konkretny plan działań wraz z określeniem osób odpowiedzialnych za poszczególne jego elementy.

IV ETAP – Follow - up – Team coaching

8 godzinne sesje z których pierwsza odbywa się 6-8 tygodni po warsztacie wglądu i perspektywy, mające na celu (1) sprawdzenie, na ile został zrealizowany opracowany wcześniej plan (2) podsumowanie tego, co się wydarzyło w zespole pomiędzy tymi dwoma spotkaniami (3) zdefiniowanie koniecznych korekt w planie oraz określenie dalszych działań i zobowiązań.

V ETAP – PONOWNE BADANIE DIAGNOSTYCZNE I PODSUMOWANIE PROCESU

Ponowne badanie diagnostyczne umożliwiające zbadanie, na ile zespół zrealizował swoje cele i zdefiniowane na początku procesu oczekiwania + sesja podsumowująca cały proces i wspierająca zespół w budowaniu dalszego zaangażowania i odpowiedzialności za rozwój poszczególnych kompetencji optymalizujących „produktywność” i „nastawienie”.

 

Korzyści dla zespołu i organizacji

  • Poprawa komunikacji w zespole, m.in. poprzez identyfikację zachowań destrukcyjnych (tzw. toksyn, na które składają się obwinianie i krytykowanie innych, przyjmowanie postawy obronnej, lekceważenie i pogarda oraz wycofanie) i wypracowanie metod pozwalających zespołowi samodzielnie radzić sobie z nimi oraz przeciwdziałać im.
  • Wzrost zdolności zespołu do wchodzenia w konstruktywną dyskusję wspierającą cele zespołu i nakierunkowaną na osiągnięcie pożądanych rezultatów.
  • Wzrost motywacji na poziomie jednostek i całego zespołu.
  • Wzrost świadomości członków zespołu w obszarze postrzegania mocnych stron zespołu i obszarów, które wymagają interwencji/zmiany.
  • Rzeczywista i otwarta interakcja członków zespołu mająca na celu wspólne wypracowanie zasad funkcjonowania w codziennej pracy.
  • Wzmocnienie kompetencji obecnych w zespole oraz pełniejsze i bardziej świadome ich wykorzystywanie. Czerpanie wiedzy i mądrości zespołu z różnorodności opinii i przekonań, które wnosi każdy z członków.
  • Wypracowanie przez zespół konkretnego planu działań nastawionego na budowanie zespołu i osiąganie założonych celów, wraz z określeniem odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu.
  • Wzrost zaufania oraz odpowiedzialności u wszystkich członków zespołu za to jak funkcjonuje on jako całość. Powyższy opis przedstawia modelowe podejście do procesu coachingu zespołu. Na jego podstawie oraz wykorzystując narzędzia i techniki w nim stosowane opracowujemy procesu dostosowane do konkretnych potrzeb i sytuacji zespołu.

Menu

>10000

godzin coachingu

15 lat

doświadczeń

>100

zadowolonych organizacji